XX POWIATOWY KONKURS EKOLOGICZNY POD HASŁEM „ORGANIZM A ŚRODOWISKO”

XX District Ecological Contest “Organism and Environment”

GOALS:

• Promotion of ecological ideas;

• Solving natural problems;

• Waking up cognitive, natural and environmental interests;

• Inducing conscious actions that express children’s behavior in specific situations, especially in relation to living creatures;

• Learning through fun forms.CELE KONKURSU:

* Popularyzacja idei ekologicznych;

*  Rozwiązywanie problemów przyrodniczych;

*Budzenie zainteresowań poznawczych, przyrodniczych i środowiskowych;

* Nakłanianie do świadomych działań wyrażających się w konkretnym zachowaniu dzieci w różnych sytuacjach, szczególnie w stosunku do istot żywych;

* Nauka poprzez formy zabawy.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use